Băng đồng tiếp đất 25mmx3mm, 25mmx4mm , 30mmx3mm, 30mmx4mm, 30mmx5mm, 40mmx5mm Xuất xứ Úc, Malaysia, Việt Nam khách hàng tùy chọn.

Cọc Tiếp địa Phi 14.2 x2,4m, Phi 14,2x3m, phi 16x2,4m, Phi 16x3m, Phi 20x2,4m, Phi 20x3m
Xuất xứ Úc, Ấn độ Và Việt NamKhách hàng tùy chọn

Khuôn hàn hóa nhiệ,t súng hàn, tay kẹp, Thuốc hàn 65g, 90g, 115g, 150g, 200g, 250g Exoweld Hàn QUốc, Kumweld Thailand, Cadweld USA, Gold Weld Vietnam, khách hàng tủy chọn

Cáp đồng trần dùng làm dây thoát sét và tiếp địa, M50, M70, M95, M120 Xuất xứ Việt Nam.

Bản đồng tiếp địa

25mmx4mm , 30mmx3mm, 30mmx4mm, 30mmx5mm, 40mmx5mm Xuất xứ Úc, Malaysia, Việt Nam khách hàng tùy chọn.

Cọc Tiếp địa Phi 14.2 x2,4m, Phi 14,2x3m, phi 16x2,4m, Phi 16x3m, Phi 20x2,4m, Phi 20x3m
Xuất xứ Úc, Ấn độ Và Việt NamKhách hàng tùy chọn

Khuôn hàn hóa nhiệ,t súng hàn, tay kẹp, Thuốc hàn 65g, 90g, 115g, 150g, 200g, 250g Exoweld Hàn QUốc, Kumweld Thailand, Cadweld USA, Gold Weld Vietnam, khách hàng tủy chọn

Cáp đồng trần dùng làm dây thoát sét và tiếp địa, M50, M70, M95, M120 Xuất xứ Việt Nam.